ابعاد تربیتی و اخلاقی حجاب

علی رحیمی

تمام احکام اسلامی و ازجمله حکم نورانی حجاب برای تربیت و متخلق کردن انسان به فضایل اخلاقی تشریع شده است. حجاب گویای انتخاب یک عقیده است و آدمی، عقیده و مرام را با دو خصیصة "شناخت" و "انتخاب" برمی گزیند، بدان می بالد و براساس آن زندگی می کند و تمامی رفتارهای خود را براساس آن شکل می دهد. حجاب محصول شناخت و بینش هایی است که "زن" از هستی، انسان، روابط اجتماعی و چگونگی تکامل و رشد صحیح خود دارد.
حجاب باعث تعلیم و تربیت صحیح فرزندان، القا و سلامت نسل جامعه و پیوند خانوادگی، سلامت جسمی و روحی فرد، خانواده و جامعه است و انسان ها را از هجوم فرهنگی دشمن حفظ، و عاملی برای کنترل غریزة جنسی و حفظ حیا و عفت عمومی است.
در این پژوهش، مهم ترین آثار و ابعاد تربیتی و اخلاقی حجاب در بُعد فردی، خانوادگی و اجتماعی، همچنین آثار و فواید آن در تربیت جنسی بررسی شده است.

268 صفحه / وزیری


190,000 ریال