معرفت شناسی دینی معرفت دینی عقلانیت و منابع

2

بنیادی ترین پرسش در معرفت شناسی دینی این است که در گستره معرفت های دینی آیا راه شناخت در برابر آدمی گشوده است یا او در بن بستی معرفتی به سر می برد؟ و در صورت امکان دستیابی به معرفت، با چه منابع یا راه هایی در این قلمرو می توان به معرفت دست یافت؟ بدین سان در این نوشتـار، به مسئلة عقلانیت یـا امـکان و منـابع یا راه‏هـای معرفت دینی می پردازیم، و از منظری معرفت شناختی اعتبار آنها را در زمینة دستیابی به حقیقت ارزیابی می کنیم.
پیامد منطقی عقلانیت پیشنهادی، رسیدن به ساحل معرفت، و آرام گرفتن در بستر حقیقت است، نه دویدن در پی آواز حقیقت و گرفتار آمدن در گرداب حیرت و سرگردانی.

رقعی / 352 صفحه


قیمت : 1,120,000 ریال 1,400,000 ریال