درس نامه علم النفس فلسفی - درس های حجت الاسلام و المسلمین استاد غلامرضا فیاضی)

محمدتقی یوسفی

چکیده :

آیا انسان همین بدن مادی محسوس است یا افزون بر بدن، نفسی دارد؟ اگر نفس دارد آیا نفس انسانی، تک ساحتی است، به گونه ای که یا مادی محض است و یا مجرد محض؟ و یا جوهری دوساحتی است که هم از مادیت بهره دارد و هم از تجرد؟ آیا نفس انسانی قدیم است یا حادث؟ و بر فرض حدوث، آیا پیش از بدن آفریده شده یا همراه با بدن؟ آیا نفس حرکت پذیر است یا ثبات دارد و تغییر در آن روی نمی دهد؟ آیا نفوس انسانی در نوع واحد می گنجند یا انواع گوناگونی برای آنها متصور است؟ آیا تناسخ نفوس امکان عقلی دارد؟ و بر فرض امکان آیا ضرورت هم دارد؟ آیا نفس انسانی پس از مرگ به حیات خویش ادامه می دهد یا با زوال بدن نابود می شود؟ مفهوم سعادت چیست و مصداق آن کدام است؟ و...؟ علم النفس فلسفی می کوشد به این گونه پرسشها پاسخ دهد.

فهرست :

مقدمه نگارنده
درس اول: کلیات و مفاهیم (1)
درس دوم: کلیات و مفاهیم (2)
درس سوم: تجرد نفس (1)
درس چهارم: تجرد نفس (2)
درس پنجم: وحدت یا کثرت نفس (1)
درس ششم: وحدت یا کثرت نفس (2)
درس هفتم: حدوث نفس (1)
درس هشتم: حدوث نفس (2)
درس نهم: حرکت نفس
درس دهم: جاودانگی نفس
درس یازدهم: رابطه نفس و بدن از دیدگاه فلسفه مشاء
درس دوازدهم: رابطه نفس و بدن از دیدگاه حکمت متعالیه
درس سیزدهم: تناسخ نفس
درس چهاردهم: سعادت نفس
منابع
نمایه موضوعات
در پایان هر درس چکیده، پرسش، پژوهش و منابعی برای مطالعه بیشتر آورده شده است.


105,000 ریال