معارف قرآن 6 - قرآن شناسی ج2

علامه مصباح یزدی

این کتـاب، ادامه درس هـای تفسیـر موضوعی حضـرت آیـت الله محمـدتقی مصبـاح یـزدی است که در دهه پنجاه شمسی در جمع طلاب حوزه علمیه قم تدریس شده است. پس از معرفی و چگونگی نزول و اثباتِ از سوی خدا بودن و سلامت قرآن از تحریف که در جلد نخست مطرح شد، نوبت به بیان مطالب مرتبط با شرایط و چگونگی بهره مندی از این مائده آسمانی می رسد که دربردارندة محورهایی مهم از مبانی و قواعد تفسیر است. مباحث این اثر نیز همانند جلد پیشین، صبغه قرآنی داشته و از زاویة آیات قرآن به مسائل می نگرد. در آغاز، اهداف قـرآن مطـرح شـده و در ادامـه عنوان های زیر به ترتیب بررسی شده اند: امکان و جواز فهم غیرمعصومان از قرآن، شرایط و موانع روحی و معنوی بهره مندی از قرآن، شرایط علمی تفسیر قرآن، روش های تفسیر قرآن، محکم و متشابه، نسخ، تأویل و تفسیر، بطن قرآن، جاودانگی و جهانی بودن، و جامعیت قرآن.

343 صفحه / وزیری


قیمت : 1,200,000 ریال 1,500,000 ریال