بررسی و نقد حقیقت آفرینش از دیدگاه ملاصدرا {اثر شایسته تحسین کتاب سال حوزه} - مرتضی رضایی

* اثر شایسته تحسین در هجدهمین دوره کتاب سال حوزه *

در فرایند خلقت چه اتفاقی می افتد و اشیا چگونه آفریده می شوند؟ در این باره، دیدگاه های گوناگونی هست. صدرالمتألهین، بر اساس مبانی فلسفی خود، به ویژه نظریة "وحدت شخصی وجود"، آفرینش را "تجلّی" و تعیّن یافتن ذات مطلق الهی تفسیر می کند؛ ولی به نظر می رسد هیچ یک از ادلة عقلی و نقلی وی بر وحدت شخصی وجود تمام نیست، و به همین رو، تبیین آفرینش، بر اساس نظریة تجلّی نیز در هاله ای از تردید قرار می گیرد.

382 صفحه / وزیری


قیمت : 2,400,000 ریال 3,000,000 ریال