اصول و مبانی امور فطری

احمد ابوترابی

*اثرشایسته تحسین در بیستمین همایش کتاب سال حوزه *

پژوهش در امور فطری، راهی ناهموار دارد. اشتراک لفظی واژة فطری، فقدان پژوهش جامع در باب شاخصه های امور فطری، کاستی های موجـود در بحـث از راه هـای بـازشناسی فطریـات و واقع نمایی آنها، از جمله این ناهمواری ها و کاستی هاست. ضرورت رفع این کاستی ها، نگارنده را بر آن داشت در آستانه پژوهش در باب امور فطری، با واکاوی "اصول و مبـانی امور فطری" در حد تـوان ناچیـز خود، سنگلاخ های راه را از میـان بـردارد و زمیـنه راستی آزمایی دقیق هر ادعایی درباب امور فطری را فراهم سازد.

رقعی / 337 صفحه


قیمت : 2,160,000 ریال 2,700,000 ریال