نقش امامان شیعه در شکل گیری و توسعه تمدن اسلامی

ع

این کتاب پژوهشی در قلمرو «امامت» است. هدف اصلی نویسنده از تهیه و تدوین این اثر بررسی نقش امامان شیعه در شکل گیری و توسعه تمدن اسلامی برای استفاده پژوهشگران حوزه تاریخ می باشد. بر اساس این نوشتار امامان شیعه با روش هایی مبتنی بر وحی، تأثیر بسزایی در شکوفایی اقتصاد اسلامی داشته اند. در معماری اسلامی نیز تأثیر ائمه از راه منطبق کردن امکانات شهری و معماری سرزمین های بازمانده از تمدن های دیگر با مبانی اسلامی بوده است. همچنین در اداره جامعه بسیاری از دستورها و راهکارهای آنان چون عهدنامه مالک اشتر، الگوی زمامداران بوده است. به زعم نگارنده، ایشان هیچگاه در مقابل تمدن موضع منفی نداشته و تنها در برابر انحراف هایی چون عقل گرایی افراطی، حساسیت نشان داده اند.

مولف: غلامحسن محرمی

352 صفحه / وزیری


قیمت : 1,040,000 ریال 1,300,000 ریال