انقلاب کربلا از دیدگاه اهل سنت

عبدالمجید ناصری داوودی

نویسنده این کتاب، انقلاب کربلا را با توجه به منابع اهل سنت به طور علمی بررسی کرده است. مؤلف پس از بیان مقدمه، پرسش های اصلی، پاسخ ها و فصل بندی، به دسته بندی و معرفی منابع پرداخته است. وی منابع حادثه عاشورا به دو دسته منابع دسته ای اول؛ یعنی آن دسته از منابعی که به طور مستقیم حادثه کربلا را گزارش کرده و منابع دسته ا ی دوم؛ یعنی آن دسته از منابعی که به طور غیر مستقیم به نقل این حادثه پرداخته، تقسیم بندی کرده است.
نکته ای مهمی که مؤلف در این قسمت بدان توجه می کند، ارزش گذاری منابع است و این مسأله را یاد آور می شود که در تمام پژوهش های علمی به ویژه پژوهش های تاریخی، شناخت و پالایش منابع، اهمیت فراوان دارد. روی همین جهت است که ایشان در بدست آوردن نتیجه نزدیک به واقع، سعی می کند از منابع دست اول بهره ببرد.

554 صفحه / وزیری


قیمت : 495,000 ریال 550,000 ریال