درآمدی بر معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی

محمد حسین زاده

بدون تردید در علوم بشری با مجموعه ای از قضایا مواجه هستیم. برای هر محقق و اندیشمندی جای این پرسش است که با چه میزانی، در مورد گزاره های آن داوری کند و با چه ابزاری آنها را بشناسد و بر چه اساسی معیار صدق و کذب آنها را تشخیص دهد؟
در این میان، معرفت شناسی، علمی است که به این گونه مباحث اساسی بشر می پردازد و درباره هر یک از آنها بحث، کاوش، و گفت وگو می کند. امروزه بحث از معرفت شناسی به ویژه در حوزه دینی فراگیر شده، و در سطح عموم نیز مطرح می گردد. همچنین بحث از اساسی ترین مباحث معرفت شناسی نظیر علم حضوری، علم حصولی و حقیقت صدق و معیار آن و همچنین شرح مباحث مربوط به معرفت دینی و مبانی آن مانند تعـدد قرائت ها، پلورالیسم دینی، تعارض معرفت های دینی و دیگر معرفت های بشری از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب است.
این کتاب جلد اول از سری کتب «مبانی اندیشه اسلامی» است که رویکردی محققانه، روان و ساده به مباحث معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی دارد.

وزیری / 216 صفحه


قیمت : 1,376,000 ریال 1,720,000 ریال