جایگاه شورا در نظام مردم سالاری دینی

محمدعلی میر علی

در اسلام، برای جلوگیری از استبداد و خودمحوری و نیز دست یابی به افکار و اندیشه های ناب و در نهایت کسب اندیشه های برتر توصیه های فراوانی به شورا و مشورت شده است و با این توصیه، زمینه مشارکت سیاسی اقشار و گروه های مردمی جامعه شکل گرفته و سازوکار تصمیم گیری از طریق شورا فراهم شده است. این امر موجب شده تا برخی نویسندگان مسلمان معاصر در این امر افراط کرده نظام سیاسی اسلام را شورایی معرفی کنند. نوشتار حاضر به دنبال بررسی و تبیین نقش شورا در نظام مردم سالاری دینی است.


قیمت : 400,000 ریال 500,000 ریال