فرامعرفت شناسی: پارادایم افسانه یا واقعیت؟

محمد حسین زاده

پارادایم؛ افسانـه یا واقعیـت مهم ترین مسائل قابل طرح دربارة پارادایم را می کاود و بدین پرسش های بنیـادی پاسخ می گوید: پارادایم افسانـه است یا واقعیـت؟ آیا پـارادایم ها نقـشی در پژوهش، روش تحقیق، معرفت و دستیابی به واقعیت دارند؟ آیا پژوهش در قلمرو دانش های بشری، و حتی پژوهش در ساحت معرفـت شناسی، بدون تحـقق پـارادایم هـا و مفـروضات ذهنی امکان پذیر است؟ آیا می توان بدون آنها پژوهشی را سامان داد؟ اصولاً معنای پارادایم چیست؟ و... .

214 صفحه / رقعی


قیمت : 1,200,000 ریال 1,500,000 ریال