فرامعرفت شناسی: روش تحقیق و روش شناسی پژوهش در معرفت شناسی

محمد حسین زاده

فرامعرفت شنـاسی، به مثـابه تازه تریـن رویکرد به مبـاحث معرفت شناسی، ساحت های گوناگونی دارد.
کاوش دربـاره "روش تحقیـق و روش شنـاسی پژوهش در معرفت شناسی" که نوشتـار پیش روی بـدان می پـردازد، از جملة مهم ترین آنهاست.

164 صفحه / رقعی


قیمت : 880,000 ریال 1,100,000 ریال