وحدت وجود از دیدگاه سه حکیم - صدرالمتألهین شیرازی، علامه طباطبایی و حکیم آقا علی مدرس

سیدمحمدمهدی نبویان

مسئلۀ وحدت وجود از مسائل کلان هستی شناختی است که در فضای عرفانی آغاز، و به تدریج در فضای فلسفی وارد شده است. قبول یا انکار این مسئله، همة مسائل فلسفی را تحت الشعاع قرار می دهد. عارفان و برخی از فیلسوفان، معتقد به وحدت شخصی وجود و برخی دیگر قائل به کثرت وجود شده اند.
کتاب پیش روی، درصدد توصیف، تحلیل و بررسی وحدت وجود از دیدگاه سه حکیم نامدار عالم تشیع، یعنی صدرالمتألهین شیرازی، علامه طباطبایی و آقاعلی مدرس است. همچنین با طرح نظریة "تداخل وجودی" تبیین جدیدی از وحدت و کثرت موجودات و رابطة میان آنها عرضه کرده است که بر پایة آن، وجود مخلوقات نیز مانند وجود خداوندْ حقیقی است، اما وجود خداوند به دلیل عدم تناهی، متداخل در وجود مخلوقات است.

323 صفحه / وزیری


قیمت : 1,040,000 ریال 1,300,000 ریال