شاخص آزادی سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی

عبدالله نظری

" آرزوی سیاسی" مجموعه امتیازاتی است که مردم و شهروندان برای مشارکت در حیات سیاسی جامعه بدان نیاز دارند. به طور کلی آرزوی سیاسی، که بیانگر رابطه متقابل حاکمان و شهروندان است، به نقش مردم، در زندگی سیاسی می پردازد. هدف از شاخص آزادی سیاسی، انواع آزادی هایی است که فرد در عرصة اجتماع و سیاست، در برابر حکومت دارد.

رقعی / 315 صفحه


قیمت : 2,000,000 ریال 2,500,000 ریال