درآمدی برشاخص عدالت در الگوی پیشرفت اسلامی

بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الاَْرْضُ
جایگاه عدالت در نظام تکوین و تشریع، اهمیت آن را در اندیشة سیاسی اسلام روشن تر می سازد. این بدان معناست که هر الگوی پیشرفت خارج از چارچوب عدالت محکوم به شکست است. ازاین رو در الگوی پیشرفت اسلامی، به مثابة الگویی برآمده از اندیشة سیاسی اسلام، مؤلفه ها و معیارهای نظام سیاسی عادلانه دارای جایگاه و ارزش ویژه است.

رقعی / 281 صفحه


قیمت : 904,000 ریال 1,130,000 ریال