فلسفه اخلاق

علامه مصباح یزدی

* کسب رتبه از دومین همایش کتاب سال حوزه *

این کتاب بازنویس و تکمیل مباحثی است که در مجموعه دروس فلسفه اخلاق آمده بود و مباحث زیر را دربر می گیرد:
تعریف اخلاق، علم اخلاق و فلسفة اخلاق؛ جایگاه، اهمیت، پیشینه و ضرورت فلسفة اخلاق، تحلیل مفاهیم اخلاقی، منشأ پیدایش مفاهیم اخلاقی، اقسام وجوب، مفهوم باید اخلاقی و تفاوت آن با بایدهای غیرارزشی؛ بررسی دیدگاه ها درباره خوب و بد اخلاقی، بررسی دیدگاه ها دربارة حقیقت جملات اخلاقی، مفهوم ارزش و عناصر ارزش اخلاقی، بررسی دیدگاه ها دربارة معیار ارزش اخلاقی، مسؤولیت اخلاقی، نقد و بررسی جبرگرایی، انواع مسؤولیت؛ نسبیت گرایی اخلاقی، مکاتب نسبیت گرا، نقد دلایل نسبیت گرایی اخلاقی؛ مکاتب مطلق گرای اخلاقی، دیدگاه ها دربارة رابطه دین واخلاق، نیازمندی های دین به اخلاق؛ وابستگی های اخلاق به دین.

248 صفحه / وزیری


قیمت : 2,000,000 ریال 2,500,000 ریال