زلال نگاه

علامه مصباح یزدی

این کتاب بخشی از مباحث سیاسی ـ اجتماعی حضرت استاد درباره بصیرت می باشد.
این کتاب می کوشد با ارائه مباحثی بنیادین با رویکرد اسلامی، درک صحیح از شرایط اجتماعی، بصیرت و بینش سیاسی در جامعه اسلامی را ارتقا دهد.
کتاب مزبور با تعریف و بررسی ماهیت بصیرت، ضرورت و اهمیت آن را تشریح می کند و سپس، به ارایه راه کارهای کسب و ارتقای بصیرت و راه کارهای مقابله با دشمن می پردازد. اشاره به موانع کسب و ارتقای بصیرت، بیان و اشاره به مصادیقی از بصیرت سیاسی امام و رهبری و تشریح ملاک سنجش بصیرت از دیگر مباحث این کتاب است.
برخی از عناوین این کتاب عبارتند از:
لزوم تقویت اعتقادات و باورهای دینی، تشخیص صحیح و دقیق حق و باطل، درک درست موقعیت و وظیفه شناسی، پرهیز از سطحی نگری، غرور و سرمستی در حوزه فکر و عمل، ارجاع متشابهات به محکمات و یقینیات، برداشت صحیح و دقیق مفاهیم دوپهلو و غلط انداز، لزوم شناسایی دشمن و انگیزه ها و ابزارهای او، طراحی و مدیریت رویارویی با دشمن.

136 صفحه / رقعی


قیمت : 270,000 ریال 300,000 ریال