تماشای فرزانگی و فروزندگی

علامه مصباح یزدی

بازشناسی و بازکاوی اندیشه ها، خردورزی ها و کوشش های اندیشمندان، سبب حیات فکری، فرهنگی و معنوی یک جامعه می باشد و در این رهگذر، این کتاب فرصتی برای سخن گفتن از ستاره فروزان آسمان حکمت و معرفت است، فرصتی که می توان از پنجره نگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، به تماشای فرزانگی و فروزندگی حضرت علامه طباطبایی بنشینیم.
این کتاب برگرفته از مقالات و بیانات آیت الله مصباح یزدی درباره علامه طباطبایی است که در شش فصل تهیه و تنظیم شده است. خلق و خوی علامه به عنوان طلایه دار تحقیق و تزکیه، روحیه ابتکاری ایشان در عرصه اندیشه و عمل و نیز نقش وی در معرفی اسلام و به خصوص شیعه به جهانیان، ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه، توجه به نیاز زمانه و نیز کوشش های فرهنگی ایشان به عنوان سرچشمه فضل و فضیلت در زمینه احیای اندیشه و ارزش های اسلامی و انقلابی از جمله مباحث آغازین این نگاشته است.
همچنین در این کتاب، مؤلف محترم از علامه به عنوان مفسری گرانمایه یاد کرده اند و ضمن بررسی جایگاه تفسیر در میان علمای شیعه و سنی، به سبک و چگونگی روش تفسیر حضرت علامه اشاره کرده اند. پرهیز از تاویل های سلیقه ای، توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی زمان، الهامات الاهی، و لزوم آموزش های تفسیری از جمله مطالبی است که در این بخش به آنها اشاره شده است.
حضرت استاد در ادامه این کتاب به ابعاد شخصیتی حضرت علامه و نبوغ فکری و علمی ایشان اشاره می کنند و ضمن توضیح نقش علامه در احیای تفکر اسلامی، ستیز با افکار انحرافی، تبیین مبانی فکری انقلاب اسلامی و ترویج معارف ناب در جامعه، به بیان ارتباط ایشان با دانشگاهیان، فروتنی آن بزرگوار در طرح مباحث فلسفی، نوآوری های حکیمانه آن حکیم گرانقدر در طرح مباحث مورد نیاز روز و پاسخ به شبهات و تفکرات الحادی پرداخته اند.
در پایان این کتاب هم ضمن آشنایی با اثر گران سنگ علامه با نام اصول فلسفه و روش رئالیسم، انگیزه نگارش، برجستگی ها و ارزشمندی ها، جایگاه والا و نقش تأثیرگذار این اثر را از زبان حضرت آیت الله مصباح در می یابیم.

152 صفحه / رقعی


قیمت : 1,000,000 ریال 1,250,000 ریال