تلخیص دروس معارف قرآن راه و راهنماشناسی

4و5

نوشتـار حاضـر، تلخیـص و تحریـر کتـاب راه و راهنما شناسی از مجموعه کتاب های معارف قرآن آیت الله مصباح یزدی است که مبحث امامت نیز با استفاده از دیگر آثار معظم له به آن افزوده شده است. اساسی ترین مسائلی که هر انسان عاقلی باید در پی حل آن ها باشد تا بتواند زندگی انسانی و خرسندی فراهم آورد عبارت اند از: -1 هستی جهان و انسان از کیست و تدبیر و اراده آن ها به دست چه کسی است؟ -2 سرانجام زندگی و مقصد نهایی انسان کجا است؟ -3 چه راه تضمین شده ای برای شناخت مسیر رسیدن به سعادت واقعی انسان وجود دارد؟
درصورت حل مسأله اوّل، توحید، و درصورت حل مسأله دوم معاد، و درصورت حل مسأله سوم نبوت به اثبات می رسد.
این کتاب در صدد بررسی موضوعات مربوط به مسأله سوم از دیدگاه قرآن است. چنانچه مسأله اول در کتاب خداشناسی و مسأله دوم در کتاب انسان شناسی بحث شده است.

216 صفحه / وزیری


قیمت : 400,000 ریال 500,000 ریال