تهاجم فرهنگی

علامه مصباح یزدی

مطالب این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است.

بخش اول با عنوان «تهاجم فرهنگى یا زمینه تسلط کفار بر مسلمانان» به موضوعات ذیل مى پردازد: هویت شرق نشینان و گستره تهاجم فرهنگى، فلسفه غرب و نقش تخریبى آن در فرهنگ جوامع اسلامى، گونه هاى مختلف تهاجم یا زمینه هاى تسلط کفار بر مسلمین و اهمیت سلطه فرهنگى، اصل عدم استیلاى کفار بر مسلمین و دلیل این اصل.

بخش دوم با عنوان «اصول و ارزش هاى اسلامى و خطر تهاجم فرهنگى» از مقوله فرهنگ و تهاجم فرهنگى سخن مى گوید و مبارزه فرهنگى را برترین حربه دشمنان مى شمارد، و ایمان زدایى و ایجاد شک در باورهاى دینى را به منزله یکى از ابزارهاى تهاجم فرهنگى قلمداد مى کند.

بخش سوم با عنوان «انقلاب اسلامى و خطر تهاجم فرهنگى» این نوع تهاجم را بزرگ ترین خطر براى انقلاب اسلامى دانسته است و با برشمردن عناصر اصلى فرهنگ (بینش ها، گرایش ها و رفتارها) نقش مهم فرهنگ در تداوم انقلاب گوش زد شده است و پس از اثبات بى نظیر بودن انقلاب اسلامى، ولایت فقیه، هدف اصلى تهاجم فرهنگى شمرده شده و در نهایت راه ترویج ارزش ها و شیوه هاى مقابله با هجوم فرهنگى دشمن بیان گردیده است.

در بخش چهارم با عنوان «تهاجم فرهنگى و راهکارهاى دفاعى» ابتدا آماجگاه هاى هجوم فرهنگى دشمن تعیین شده است که عبارت اند از: الف) عناصر سه گانه فرهنگ؛ یعنى بینش ها، ارزش ها، رفتارها؛ ب) حوزه و دانشگاه. سپس راه هاى نفوذ فرهنگى دشمن اعم از راه هاى سطحى و ریشه اى مورد توجه قرار گرفته است. آن گاه راهکارهاى دفاعى در دو زمینه وظیفه ملت، اعم از فرهیختگان و توده عمومى مردم، و وظیفه دولت در دفاع از فرهنگ اسلامى تبیین شده است.

176 صفحه / رقعی


قیمت : 960,000 ریال 1,200,000 ریال