فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البلاغه (علامه مصباح یزدی)

دسته: اخلاق - کتب علامه مصباح یزدی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۴۷ گرمتوضیحات :

کتاب حاضر تشريح ويژگيهاي بهترین بندگان شايسته و نيز بدترين بندگان خداوند با استناد به فرازهايي از کتاب گرانسنگ نهجالبلاغه است.

در اين کتاب درباره ويژگيهاي بهترين بندگان به موضوعات زير پرداخته شده است: پيکار با نفس، عوامل هدايت، اندوه و ترس از خدا، نشاط و شادي مطلوب، ضرورت اعتدال در حالات نفساني، نقش شناخت در حالات رواني، بصيرت دوستان خدا، نعمت ذکر خدا، شهوت نکوهيده، رهايي از دلبستگي به دنيا، دوستي با وارستگان، دوري از هوسآلودگان، نشانههاي تشخيص رفتار صحيح، رمز موفقيت دوستان خدا، هدايت ديگران، اخلاص در انديشه و عمل، اهميت و عوامل اخلاص، آثار اخلاص، عدالتورزي و حقگروي.

در بخش مربوط به بدترين بندگان خدا نيز اين مطالب مورد بحث قرار گرفتهاند: عالمنمايان خودپرست، تفسير به رأي، کوچک شمردن گناهان، بهخود وانهادگي، عدم هدايت، بدعت، گمراهکردن ديگران، شبههافکني، برتريطلبي و شهرتطلبي، تحريف معارف قرآن، عوامل انحراف فرد و جامعه، سرسپردگي به شيطان، مراتب سهگانه انسانها، غفلت از خدا، سلطه شيطان، قضاوت ناعادلانه، اختلاف در دين، پلوراليسم ديني، خطرات کثرتگرايي ديني، پيشبيني اميرالمؤمنين درباره انحراف آيندگان، بيتوجهي به قرآن؛ عامل تفرقه، ضرورت بازشناسي اهل باطل، بدعتگروي، کفر، محروميت از عفو الهي، مفهوم و نمودهاي بدعت در صدر اسلام، ضررهاي فردي و اجتماعي بدعت، برخورد شديد اميرالمؤمنين با بدعتگذاران، نقش بدعت در ايجاد فتنه، نقش متشابهات در فتنهانگيزي، حکمت وجود متشابهات در قرآن، جلوههاي رفتاري ايمان و کفر، مخالفت با احکام الهي، تفاوت بدعت با نوآوري، نوآوري مطلوب در دين، تفاوت بدعت با احکام ثانويه، و تفاوت بدعت با احکام حکومتي.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک