پاسخ استاد به جوانان پرسشگر

علامه مصباح یزدی

این کتاب، پرسش ها و پاسخ هایى را از متن کتاب «نظریه سیاسى اسلام» در اختیار جوانان پرسشگر مى نهد. این پرسش ها در 8 موضوع با توجه به متن کتاب نظریه سیاسى اسلام طراحى شده و پاسخ آن ها به همت جمعى از محققان مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) از متن کتاب مذکور تهیه و تنظیم، و به همت انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) چاپ و منتشر شده است.

352 صفحه / وزیری


قیمت : 800,000 ریال 1,000,000 ریال