پرسش ها و پاسخ ها 5-1

علامه مصباح یزدی

کتابى است به صورت پنج جلد در یک مجلد. این کتاب مجموعه پاسخ هاى استاد است به پرسش هاى مطرح شده در نشست هاى مختلفى که با حوزویان و دانشگاهیان داشته اند. جلد اول که با عنوان ولایت فقیه و خبرگان به چاپ رسیده است، در چهار فصل، به مباحث ذیل پرداخته است: فصل اول درباره مشروعیت و مقبولیت و مفهوم و ملاک هریک از این دو، نقش مردم در حکومت، ملاک ترجیح مشروعیت بر مقبولیت، سرنوشت حکومت دینى در صورت فقدان مقبولیت همگانى، و مسئله انتخابات مجدد براى تعیین نظام، بحث کرده است.

فصل دوم در مبحث دموکراسى و اسلام، نسبت دین با دموکراسى غربى بررسى شده است.

در فصل سوم ولایت فقیه تنها شکل حکومت دینى در زمان غیبت دانسته شده است. سپس استاد به پرسش هایى با این عناوین پاسخ داده اند: پیشینه نظریه ولایت فقیه، اختیارات ولى فقیه، قلمرو ولایت فقیه (از حیث اطلاق و تقیید)، ولى فقیه و نیاز به تخصص هاى متعدد در اداره امر حکومت، ولى فقیه و فقهاى دیگر، چگونگى انتقاد از ولى فقیه، علت دوره اى نبودن ولایت فقیه، و قداست ولى فقیه.

در فصل چهارم، با عنوان «خبرگان رهبرى» به پرسش هایى درباره مقایسه اعتبار رأى مستقیم و غیرمستقیم مردم، شبهه دور در تعیین رهبر، ضرورت فقاهت خبرگان، متخصصان غیرفقیه و راه یابى به مجلس خبرگان، پاسخ گفته شده است.

در جلد دوم کتاب، مباحث ولایت فقیه و خبرگان رهبرى، در سه فصل دنبال مى شود:

فصل اول با موضوع ولایت فقیه به پرسش هایى از قبیل ولایت فقیه، ولایت یا وکالت، هم زمانى چند حکومت اسلامى و ارائه طرحى قابل قبول، جایگاه مراجع در نظام ولایى و رابطه آنان با ولى فقیه، ولایت فقیه و تغییر احکام، پاسخ داده مى شود.

فصل دوم درباره خبرگان رهبرى، به پرسش هایى در زمینه موضوعاتى مانند مجلس خبرگان از نگاه فقه شیعه، جایگاه و وظایف مجلس خبرگان در نظریه انتخاب یا انتصاب، شبهه هم زمانى انحلال مجلس خبرگان با عزل رهبرى، پاسخ مى دهد.

در فصل سوم، با عنوان «حکومت دینى»، دلیل ناسازگارى اسلام با سکولاریسم بیان مى شود.

در جلد سوم کتاب با عنوان دین و مفاهیم نو، نظارت استصوابى این مباحث مطرح مى شود: 1. تعریف دین و فرهنگ و رابطه آن دو با هم; 2. رابطه دین و آزادى; 3. اسلام و جامعه مدنى; 4. مدارا و خشونت در اسلام; 5. دین و اندیشه هاى التقاطى (قرائت هاى مختلف و بدعت ها); 6. اسلام و توسعه سیاسى; 7. علل انحراف برخى از روشن فکران مسلمان; 8. لزوم تقویت معنویات; 9. نظارت استصوابى; 10. خاتمه: دلیل سکوت رهبرى و مراجع در برابر پاره اى از انحرافات.

جلد چهارم با عنوان آزادى و پلورالیسم در دو بخش به این مباحث مى پردازد:

در بخش اول درباره آزادى، مباحثى مانند مفهوم و تعریف آزادى، دین دارىْ حق یا تکلیف، تعارض یا تسالم دین با آزادى، حدود آزادى، معناى آیه لاَ اِکرَاهَ فِى الدِّینِ، لیبرالیسم و اصول آن، اسلام و لیبرالیسم، آزادى بیان و آزادى مطبوعات آمده است.

در بخش دوم درباره پلورالیسم مباحثى از قبیل عرصه هاى مختلف پلورالیسم، مفهوم پلورالیسم دینى، پلورالیسم دینى در بعد نظرى و عملى، صراط هاى مستقیم، دلایل پلورالیسم، و انگیزه هاى پیدایش پلورالیسم، مطرح شده است.

جلد پنجم این مجموعه نیز با عنوان «حقوق زن در قرآن» می باشد.

این کتاب یکى از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات و مسائل جهان اسلام و ایران اسلامى یعنى به موضوع زن و مباحث مربوط به آن را در قالب پرسش و پاسخ بررسى کرده است. این کتاب در چهار فصل توسط جناب حجة الاسام حمید کریمى تدوین شده است.

در فصل اول با عنوان «آفرینش زن»، مباحثى نظیر تساوى زن و مرد در آفرینش، تفاوت هاى زن و مرد، عقل زن، برترى مرد بر زن، آیه هاى موهمِ برترى مرد بزن، خطاب هاى مذکّر در قرآن، رابطه تفاوت هاى تکوینى یا اختلاف هاى قانونى، تلازم تفاوت تکوینى با تفاوت حقوقى بررسى و نقادى شده اند.

در فصل دوم با عنوان «فلسفه احکام زنان»، مباحثى نظیر: اختلاف هاى تشریعى و حقوقى زن و مرد، ارث زن، شهادت زن، بررسى و نقادى شده اند.

در فصل سوم با عنوان «حقوق مدنى زنان» مباحثى نظیر سریه زن، ازدواج موقّت، مبانى حقوقى و اخلاقى خانواده و... بررسى و نقادى شده اند.

در فصل چهارم با عنوان «مسائل متفرقه»، مباحثى نظیر کنترل غریزه جنسى، اخلاق زنان، زن گرایى در جهان معاصر و... بررسى و نقادى شده اند.

335 صفحه / وزیری


قیمت : 2,400,000 ریال 3,000,000 ریال