سیاحت اندیشه در سپهر دین

محمد لگنهاوسن

این مجموعه درآمدی است بر اندیشه ی دینی در عصر حاضر که عمدتا با منظری اسلامی در سه حوزه ی کلی 'حقوق و سیاست'، 'دین و اخلاق' و 'فلسفه ی دین' نگاشته شده است. بر این اساس در کتاب مباحثی از این دست مطرح گردیده است: کسانی که می توانند وارد گفت وگوی تمدن ها شوند، بازخوانی اسلامی حقوق بش، نقش شریعت در زندگی مسلمین، اسلام در رویارویی با فمنیسم، تاریخچه ی کوتاهی از فمینیسم و نظریه ی سیاسی فمنیستی، نقش زن در اسلام، مخالفت اسلام با سوسیالیسم، اخلاق و پیوند آن با دین، هشدارهای اسلام بر نقض اخلاق جمعی، اخلاق اصالت، راست گویی و دروغ گویی در فلسفه ی اخلاق، متفکران مسلمان و ضرورت آشنایی با الهیات نوین مسیحی، رابطه ی فلسفه و الهیات در عصر پسامدرن، تجربه گرایی و فلسفه ی اسلام، و علامه طباطبایی و الهیات فلسفی معاصر.

مقاله هایی که در این مجلد آمده در فاصله میان سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۲ نگاشته شده است و بیشتر آنها در مجلات مختلف انگلیسی زبان در ایران به چاپ رسیده است. بسیاری از مقالات پس از ترجمه در مجلاتی نظیر نقد و نظر و معرفت به چاپ رسیده است. مقصود از عنوان مجموعه حاضر آن نیست که مباحث مطرح شده در آن مهم ترین موضوعات اندیشه اسلامی است، بلکه تنها پرداختن به برخی از موضوعات مورد بحث در میان مسلمانان مورد نظر بوده است.

592 صفحه / رقعی


قیمت : 3,552,000 ریال 4,440,000 ریال