گنجینه معرفت معرفت شناسی مجموعه مقالات

6

با آثاری از : غلامرضا فیاضی - محمد حسین زاده - احمد ابوترابی - عسکری سلیمانی امیری - عباس عارفی و ...

دانش معرفت شناسی که از علوم عقلی به شمار می آید، پایه همه علوم بشری و از نگاهی، مهم ترین آنها است. هرچند این رشته علمی به عنوان رشته ای مستقل در غرب جدید، شکل گرفته، مراجعه به میراث علمی مسلمانان به روشنی نشان می دهد که بسیاری از اصول اساسی و مسائل آن از متن های منطقی، فلسفی، کلامی و عرفانی مسلمانان قابل استفاده است. با توجه به دستاوردهای اندیشمندان مسلمان معاصر، در بازیابی اصول و مسائل این علم از متون گذشته و ساماندهی آنها می توان گفت: اکنون، معرفت شناسی مسلمانان به عنوان رشته ای مستقل، با رویکردی جدید و اصول و دستاوردهایی متفاوت از فلسفه غرب ، در حوزه های علمی مسلمانان شکل گرفته و رو به گسترش است.
آنچه در این مجموعه، ارائه شده است بخشی از دستاوردها و تلاش های پژوهشگران ایـن حـوزه در شناسانـدن معرفت شنـاسی مسلمانـان با توجه به مباحث جدید غربی و با بهره گیری از میراث علمی دانشمندان علوم عقلی اسلامی است.

575 صفحه / وزیری


قیمت : 3,680,000 ریال 4,600,000 ریال