شریعت و تقنین در کشورهای اسلامی - ایران، عربستان و پاکستان

سید ابراهیم حسینی

بیش از یک چهارم کشورها را دنیای اسلام تشکیل می دهد. اما شریعت اسلامی تا چه اندازه بر مناسبات آنها، به ویژه در قانون گذاری، حاکمیت دارد؟ در این کتـاب، ضمن بررسی انتـقادی دیدگاه های مطرح دربـاره شریعت و تقنیـن در کشورهای اسلامی، و اثبات نظریة ابتناء، وضعیت موجود و مطلوب با تـأکید بر کشورهای ایـران، عربستان و پاکستان بررسی، و برای اصلاح روند، پیشنهادهایی ارائه شده است.


320,000 ریال