ویژگی های انسان سیاسی مطلوب در قرآن و نهج البلاغه

رضا میرزایی

اندیشه، اخلاق و رفتار سه ساحت وجودی انسان اند که اسلام بدان ها توجهی ویژه دارد و به دنبال استخراج ویژگی های لازم برای انسان سیاسی مطلوب از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه در هر سه ساحت مزبور است. نگارنده کوشیده است الگوی انسان سیاسی مطلوب در ابعاد مختلف بینشی، اخلاقی و رفتاری را برای طبقات مختلف سیاسی جامعه ـ از حاکم تا شهروندان عادی ـ ترسیم کند.


قیمت : 252,000 ریال 280,000 ریال