آشنایی با هرمنوتیک

دکتر صفدر الهی راد

دانش هرمنوتیک که به معرفت شناسی و هستی شناسی فهم می پردازد، یکی از مهم ترین زیرساخت های اندیشه ای و رفتاری انسان در حوزه های گوناگون علوم، (به ویژه علوم انسانی) است. ازاین رو، توجه به این دانش برای حصول اطمینان از فهم خویش و دیگران، گریز ناپذیر است. اثر پیش رو، درس نامه ای است پژوهش محور که با رویکردی تاریخی و تحلیلی و به منظور آشنایی دانش پژوهان علوم دانشگاهی و حوزوی با مهم ترین مکاتب و دیدگاه های هرمنوتیکی اندیشمندان غربی و اسلامی و بررسی آنها تألیف شده است.

با توجه به تطورات بینیادینی که در میان مکاتب گوناگون هرمنوتیکی رخ داده است، به سختی می توان تعریفی مشخص از آن به دست داد؛ ولی با کمی تسامح می توان موضوع دانش هرمنوتیک را «فهم انسان» در نسبت با امور گوناگونی همچون سخنان، مکتوبات و رفتارهای دیگران و حتی همۀ اشیای خارجی دانست. این دانش، از سویی به تحلیل اصل فهم و فرایند تحقق آن، و از سوی دیگر به تبیین شیوه های تحقق فهم صحیح می پردازد. از این رو، در این دانش ، هم هستی شناسی و هم معرفت شناسی فهم در نظر است.

اثر پیش رو، درس نامه ای پژوهش محور در حوزۀ هرمنوتیک است. با توجه به اهمیت هرمنوتیک در همۀ علوم، به ویژه علوم دینی و انسانی تلاش شده است تا با رویکرد تاریخی و تحلیلی، مهم ترین مباحث هرمنوتیکی که اندیشمندان غربی و اسلامی بدان ها پرداخته اند.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

پیشگفتار

درس اول: مفهوم شناسی هرمنوتیک

درس دوم: تاریخچه هرمنوتیک

درس سوم: هرمنوتیک کلاسیک

درس چهارم: هرمنوتیک شلایرماخر

درس پنجم: هرمنوتیک دیلتای

درس ششم: هرمنوتیک فلسفی (1): هایدگر

درس هفتم: هرمنوتیک فلسفی (2): گادامر

درس هشتم: هرمنوتیک فلسفی (3): بررسی هرمنوتیک فلسفی

درس نهم: هرمنوتیک ریکور

درس دهم: هرمنوتیک عینی گرا

درس یازدهم: مبانی هرمنوتیک در اندیشه اسلامی (1)

درس دوازدهم: مبانی هرمنوتیک در اندیشه اسلامی (2)

درس سیزدهم: اصول هرمنوتیک در اندیشه اسلامی (1)

درس چهاردهم: اصول هرمنوتیک در اندیشه اسلامی (2)

280 صفحه / وزیری


840,000 ریال