بحران مالی و رکود جهانی پدیده فراگیر نظام سرمایه داری

جیمز پیترز - مترجم:اسماعیل سعیدان

کتاب پیش رو که جیمز پیترز آن را در سال 2008 نوشته، عمدتاً مربوط به فضای جامعة امریکا و کشورهای آن قاره است. درعین حال اطلاعات و تحلیل های ارائه شده از جهات متعددی از نقشه ها و الگوهایی پرده برمی دارد که توسط صهیونیست های صاحب نفوذ در امریکا طراحی و اجرا می شود و برای جمهوری اسلامی ایران و علاقه مندان به سیاست خارجی مفید است. اهمیت این کتاب از آن جهت بیشتر می شود که توجه کنیم ایران یکی از اهداف این گونه اقدامات امریکا و صهیونیست هاست و به همین جهت این اطلاعات می تواند در رویارویی با نقشه های آنها چاره ساز باشد.

460 صفحه / رقعی


قیمت : 2,760,000 ریال 3,450,000 ریال