هولوکاست افسانه یا واقعیت

ابوالفضل رافعی

نحوه برخورد غرب با هولوکاست و جلوگیری از تحقیقات علمی و مستند دانشمندان، نه تنها با ادعای آزادی عقیده و بیان منافات دارد، بلکه خود حاکی از ساختگی و غیرواقعی بودن این مدعاست.
واقعیت این است که افسانه هولوکاست با فلسفه وجودی رژیم صهیونیستی و منافع حیاتی صهیونیسم بین الملل و دولت های غربی ارتباطی ناگسستنی دارد و برجسته کردن آن، صرفاً سرپوش نهادن بر ماهیت نامشروع اعمال توسعه طلبانه و جنایات رژیم اسرائیل در فلسطین و جهان است.

66 صفحه / رقعی


قیمت : 160,000 ریال 200,000 ریال