خاستگاه نواندیشی دینی

محمد محمدرضایی

معرفی کوتاه:بخش آغازین کتاب، تبیین دیدگاه و نظریات محمد مجتهد شبستری در باب "تجربه دینی"، "زبان دین"، "هرمنوتیک "و "نظریه قبض و بسط "است که در پی آن، با استناد به سخنان و نوشته های اندیشمندان و فلاسفه مسیحی خاستگاه این نوع نظریات در جهان مسیحیت نقد و بررسی شده است .در پایان، نگارنده چنین نتیجه گیری می کند که مجتهد شبستری نظریات خود درباره تجربه دینی، دین و زبان دین از متفکران و اندیشمندان مسیحی وام گرفته و آنها در فضا و فرهنگ اسلامی مطرح نموده است .

رقعی/80صفحه


قیمت : 144,000 ریال 180,000 ریال