نقد و بررسی نظریه های عدالت

احمد واعظی

پژوهش دربارۀ عدالت و به ویژه عدالت اجتماعی، از آن دست مباحثی است که به رغم برخورداری از قدمت و تاریخ کهن، هنوز تازگی خویش را حفظ کرده است؛ به گونه­ ای که امروزه به اصلی­ ترین و مهم­ترین مبحث فلسفة سیاسی بدل شده است. این کتاب ـ چنان که از عنوان آن پیداست ـ «نظریه محور» است، نه «مسئله محور». به بیان دیگر، این اثر با هدف حل و وارسی مسئله به مسئلۀ مباحث قابل طرح در قلمرو عدالت اجتماعی نوشته نشده است؛ بلکه می­ کوشد با تمرکز بر دیدگاه ها و آرای برخی اندیشمندان صاحب نام در این عرصه، هم زوایای بحث را بیشتر آشکار کند و هم به داوری و ارزیابی تکاپوی علمی و میزان کامیابی آنان در آشکار کردن و حل مسائل این گستره بپردازد. ازاین ­رو در همة فصل ها، پس از تبیین و توضیح آرای هر اندیشمنـد در زمینة عدالت و مسائل مربوط بـه آن، بـه ارزیابی و نـقد آن دیدگاه ها پرداخته است.

544 صفحه / وزیری


قیمت : 3,488,000 ریال 4,360,000 ریال