امپراتوری جنگ - ترجمه: علی فتحعلی آشتیانی

پال لوئیس اتوود

پال لوئیس اَتوود در این کتاب می کوشد به مردم امریکا نشان دهد که تاریخ کشورشان آکنده از توسعه طلبی های امپریالیستی بوده است و رهبرانشان بدون اهمیت دادن به جان سربازان امریکایی و غیر نظامیان دشمن، که بر اثر سیاست های آنان جان خود را از دست داده یا رنج کشیده اند، همواره نبردهایشان را خود انتخاب کرده اند تا از این رهگذر بر قدرت و نفوذشان بیفزایند.

478 صفحه / وزیری


قیمت : 1,536,000 ریال 1,920,000 ریال