فقه نظام اقتصادی اسلام ج2

محسن اراکی

آیا تولید و افزایش و بهبود آن ضرورت دارد؟ آیا اصولاً باید تولید کرد؟ بهترین انگیزه های تولید چیست؟

رابطه تولیدگر با طبیعت چگونه باید باشد؟

روابط دست اندرکاران تولید، نظیر کارفرما و کارگر و کارگران با یکدیگر چگونه باید باشد؟

چه کالاهایی باید تولید شوند و چه کالاهایی نباید تولید شوند؟

اولویت های تولید کدامند؟

در تولید کالا از نظر کیفی و کمی چه شرایطی را باید رعایت کرد؟

مفهوم توسعه اقتصادی در عرصه تولید چیست و چه توسعه ای شایسته و سزاوار است؟

پاسخ پرسش های بالا و نظائر آن را نظریه تولید در اقتصاد اسلامی که موضوع این جلد از کتاب فقه نظام اقتصادی اسلام است ارائه می کند.


قیمت : 192,000 ریال 240,000 ریال