درآمدی بر راهبرد جهادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

محمد رضا باقر زاده

نظام جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف معینی در سیاست داخلی و خارجی خود تشکیل گردیده است. سیاست خارجی این نظام برای تحقق "سعادت انسان در کل جامعة بشری" نیازمند بکارگیری راهبردی برآمده از اسلام است. جهاد از محوری ترین آموزه های اسلامی است که روح حاکم بر سیاست خارجی نظام اسلامی را تشکیل می دهد. آموزه جهاد شامل مراحلی از دعوت تا توسل به زور است که می توان از مجموعه این مراحل ساختاری متشکل از مبانی، اهداف، زمینه ها، ابزار و آثار و نتایج "راهبرد جهادی" را استنباط نمود که شکل و محتوای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را طراحی می کند و کتاب حاضر تلاشی در این راستا را به محضر مخاطبان محترم تقدیم می نماید.


قیمت : 192,000 ریال 240,000 ریال