سلامت و اختلال جنسی همسران - رویکرد اسلامی و روان شناختی

مسعود نور علی زاده میانجی

هنگامی که با نگاهی آسیب شناختی به روابط همسران می نگریم، سایۀ شوم مشکلات و اختلالات جنسی و عدم تأمین رضایت بخش نیازهای جنسی را بر پیکرۀ خانواده می بینیم. بسیاری از همسران با پدیده ای به نام "بی سوادی جنسی" و "بی مهارتی در عملکرد جنسی" مواجه اند.
این کتاب محصول کار پژوهشی گسترده ای است که با استفاده از آموزه های اسلامی و روان شناختی و با قلم علمی و در عین حال کاربردی می کوشد اطلاعات نابی را جهت سلامت بخشی رفتار جنسی و ارتقای مهارت های جنسی همسران، آسیب شناسی و درمان اختلالات و نابهنجاری های جنسی و برون رفت از مسائل فرازناشویی و خیانت همسران ارائه نماید.

تعداد صفحه: 802 - وزیری جلد سخت


قیمت : 2,640,000 ریال 3,300,000 ریال