خداجویی و نقش آن در نگرش به مرگ: پژوهشی روان شناختی درباره دل بستگی به خدا، تصویر ذهنی از خدا و اضطراب مرگ - 35% تخفیف

سید حسن علیانسب

* کتاب شایسته تقدیر در بیست و سومین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی*

پژوهـش ها در زمــینۀ رابطة دینـداری با مرگ اندیشی نتایج آشفته ای در پی داشته اند و در نهایت به نتیجۀ شفافی نمی رسند که آیا دینداری اضطراب مرگ را افزایش می دهد یا با اصلاح نگرش افراد به مرگ و هستی، اضطراب آنها را کنترل می کند.
پـژوهـش حـاضـر دو بعد روان شـناخـتی دینداری را با اضطراب مرگ بررسی کرده و درنهـایت بدیـن نتیـجه می رسـد که دینـداران سـطحی و ظاهـری که بـرای رعایت برخـی مصالح، دینـدار شده اند، در مقایسه با دینداران واقعی و همــچنین غیرمتدینان، اضطراب مرگ بیشتری دارند.

240 صفحه / وزیری


قیمت : 640,000 ریال 800,000 ریال