منطق فهم حدیث

سید محمد کاظم طباطبایی

* کتاب شایسته تقدیر در چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه *

حدیث، مسیر رسیدن ما به سنت است؛ مسیری که بدون شناختن آن، دستیابی به معارف نقلی برای ما امکان پذیر نیست. استفاده از سنت، نیازمند آگاهی از دانش های حدیثی است که سرآمد آن علوم، « فقه الحدیث » می باشد.
فهم و درک حدیث و آگاهی از مراد معصومان(ع) در القای سخن، نیازمند کوششی ویژه است که در سایه یادگیری ظرافت های دانش فقه الحدیث، همراه با تلاش مبتنی بر تخصص و مهارت، امکان پذیر می شود.
مجموعه پیش رو، که با نام منطق فهم حدیث در اختیار مخاطبان فرهیخته قرار می گیرد، در پی آن است که مبانی، روش ها و راهکارهای شایسته و بایسته فهم و درک حدیث را در معرض دید مخاطب قرار دهد؛ آسیب های موجود در این مسیر را بازگوید؛ و با تکیه بر شیوه فقیهانه و اجتهادی عالمان پیشین، تبیین و تقریری منضبط و روشمند در این حوزه عرضه کند.

826 صفحه / جلد سخت - وزیری


قیمت : 4,640,000 ریال 5,800,000 ریال