بررسی تطبیقی نظریه مشروعیت در اندیشه سیاسی علامه حلی و ابن تیمیه

مهدی تراب پور

این کتاب با رهیافتی تطبیقی، به نظریۀ مشروعیت در اندیشۀ سیاسی علامه حلی و ابن تیمیه، به عنوان نمایندگان تفکر شیعی و سلفی پرداخته است، تا ضمن بیان پیامدها و تأثیر دیدگاه های آنان در تفکر پیروان مکتبی خود، با برجسته سازی قوت ها و ضعف های دیدگاه هایشان بر اساس عقل، کتاب و سنت، به نظریۀ معقولی از دین اسلام در باب مشروعیت سیاسی رهنمون شود.

424 صفحه / وزیری


قیمت : 848,000 ریال 1,060,000 ریال