نقد ملاک های بهنجاری در روان شناسی با نگرش به منابع اسلامی

علی ابوترابی

موضوع بـهنجاری و نابـهنجاری از مهمتریـن مسـائل روان شناسی شمرده می‏شود. همه صاحب نظران روان شناسی کم و بیش به مسأله بهنجاری پرداخته اند؛ ولی کمتر می توان به صورت آشکار دیدگاه های آنان را درباره ملاک های بهنجاری ملاحظه نمود. هدف اصلی نویسنده، ارائه ملاک ها و معیارهای بهنجاری و نابهنجاری از نگاه روان شناسی معـاصر و نقد آن با نگرشی بـه منابع اسلامی است. کتاب حاضر، در 4 فصل به این مسأله پرداخته است: فصل اول: تاریخچه. فصل دوم: ماهیت و ملاک های بهنجاری و نابهنجاری در رویکردهای گوناگون. فصل سوم: نقد و بررسی ملاک های بهنجاری و نابهنجاری در رویکردهای روان شناسی. فصل چهارم: ماهیت و ملاک های بهنجاری و نابهنجاری از دیدگاه اسلام.

344 صفحه / وزیری


قیمت : 688,000 ریال 860,000 ریال