آموزه تحدیث در خوانش شیعه و اهل سنت

محمد تقی شاکر

**اثر شایسته تقدیردر سی و هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران **اثر شایسته تحسین در بیست و یکمین دوره همایش کتاب سال حوزه**

انگاره ای می کوشد با همانندسازی امام و نبی، هر دو را بهره مند از مبادی و منابع دانشی همسان معرفی کند و این باور را برآمده از آموزه های امامیه و حقایق نهانی این مکتب تصویر کند. تبیین ارزش معرفتی این انگاره با بررسی ماهیت، محتوا، فرایند و کارکرد تحدیث و رابطة وحی با آن در میراث حدیثی شیعه و اهل سنت امکان پذیر است. بازخوانی آموزة تحدیث با تأکید بر ناگفته های آن، هدف این پژوهش است.

515 صفحه / رقعی


قیمت : 3,096,000 ریال 3,870,000 ریال