چیستی حق

سید محمود نبویان

مسئله حق یکی از مسائل بنیادین در جهان امروزی است. در این عصر، بشر غربی بریده از خدا و ارزش های انسانی و الهی، برای خود چیزی جز حق نمی شناسد؛ هیچ گونه تکلیفی جلودار او نیست، مگر تکلیفی که خود بنابر منافع دنیوی خویش در نظر گرفته است. انسان مدرن که در سیطرة همه جانبة هواهای نفسانی و شهوات خویش است، بـرای رسیـدن به آن امیـال و شـهوات، برای خود حق های گوناگونی قائـل می شود و هیچ کس حق ندارد به او اعتراض کند. حق سقط جنین (حقی که براساس آن هر روز شمار فراوانی از انسان ها نابود می شوند)، حق برقراری هرگونه رابطة نامشروع با هرکس از جنس مخالف به شرط رضایت دو طرف، و حق برقراری رابطة جنسی با جنس موافق و حتی با حیوانات از جمله حق هایی اند که بشر بریده از خدای حکیم و ارزش های انسانی، در عصر جاهلیت مدرن مدعی آنهاست.
چرا بشر این حق ها را برای خود قائل است؟ آیا ملاکی برای ادعای حق داشتن وجود دارد؟ آیا این ادعا درست است که انسان چون انسان است حق هایی دارد؛ حق هایی که طبیعت به او عنایت می کند و عین تکوین، فطرت و ذات اوست؟ آیا فارغ از خداوند، انسان حق هایی دارد و می تواند بدون توجه به ادیان توحیدی، که او فرستاده است، حق های خود را بشناسد و مدعی آن شود؟
این کتاب درصدد پاسخ گویی به این پرسش مهم است که حق ها اعتباری اند یا تکوینی، و یا اینکه در مسئلة حق ها باید قائل به تفصیل شد؟

408 صفحه / وزیری


قیمت : 960,000 ریال 1,200,000 ریال