فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)خشت اول مسئولیت: پرورش مسئولیت پذیری در کودکان (ابوالفضل ابراهیمی)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۶ گرمتوضیحات :

باید گفت که هیچیک از ما مسئول متولد نمیشویم. از سوی دیگر، نمیتوان مسئولیت را تحمیل کرد، بلکه منش مسئولانه در طول زمان و براثر نگرشها و عادتهای روزانة ما در حیطههای احساسات، تفکرات و رفتارها شکل میگیرد. مسئولیت تنها در درون فرد رشد میکند و بر پایة معیارها و ارزشهایی که در خانه و اجتماع به دست میآورد، تغذیه و هدایت میشود. آموزش مسئولیتپذیری به جوّی ویژه در خانه و مدرسه نیاز دارد. چنین جوّی دربارة تصمیمگیریها و پیامدهای آنها، به کودکان اطلاعاتی میدهد و منابعی را در اختیار ایشان میگذارد تا بتوانند درست تصمیم بگیرند. بهعبارتدیگر، مسئولیتپذیری پدیدهای است که رشد آن در متن خانواده و روابط اجتماعی و تعاملاتی که فرد با آنها روبهرو میشود، امکان مییابد.رقعی/ 71صفحهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک