مقدمه ای بر روان شناسی از دیدگاه قرآن بر اساس آثار آیت الله مصباح یزدی

شبیر فیروزیان

"روان شنـاسی" در اسلام، علمی است که دربـارۀ واقعیات و حقایق نفس انسان سخن می گوید. استاد مصباح یزدی در آثار متعدد خود، با بهره گیری از آیات قرآن کریم، به بررسی ویژگی ها و ابعاد مختلف "نفس" انسان پرداخته و نظام واره ای متقن و منحصربه فرد از روان شناسی در اسلام ارائه داده اند. کتاب پیش رو، تلاشی است در جهت ارائـۀ مبانی قرآنی روان شناسی اسلامی با محوریت دیدگاه های آیت الله مصباح یزدی.

وزیری / 464 صفحه


قیمت : 1,040,000 ریال 1,300,000 ریال