منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط بین الملل

هادی شجاعی

پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر عناصر جذابیت آفرین فرهنگی، از عوامل اصلی طرح ایده قدرت مبتنی بر جذابیت و اقناع در روابط بین الملل بود. کتاب منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط بین الملل، می کوشد با تبیین منطقی منابع جذابیت آفرین نظام اسلامی، زمینه بهره برداری مطلوب از این منابع را در جهت اهداف بلند نظام فراهم آورد.

506 صفحه / رقعی


قیمت : 1,008,000 ریال 1,260,000 ریال