هشیاری و ناهشیاری - مقایسه دیدگاه روان تحلیلگران و اندیشه های علامه طباطبایی

هادی عبدلی

از همان ابتدای شکل گیری روان شناسی به عنوان یک علم و چه بسا بسیار پیش تر از آن، در سخنان فلاسفه، هشیاری و ناهشیاری به عنوان یکی از مفاهیم مهم، کانون تأمل و نظریه پردازی قرار گرفته است. برای دستیابی به روان شناسی اسلامی، باید ببینیم نگاه اسلام و قرآن به انسان چگونه است و این دین تا چه حد انسان را هشیار یا ناهشیار معرفی می کند. در این کتاب قصد داریم این مفاهیم را در مکتب روان تحلیلگری و اندیشه های علامه طباطبایی به عنوان مفسری بزرگ، بررسی و آنها را با هم مقایسه کنیم.

رقعی / 355 صفحه


قیمت : 712,000 ریال 890,000 ریال