انقلاب اسلامی ایران

محمد جواد نوروزی

این نوشتار پایبندی به آموزه های اسلامی را بررسی می کند که عاملی اثرگذار بر شکل گیری و روند تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این کتاب، کوشیدیم با توجه به اوضاع قبل و بعد از انقلاب اسلامی، جایگاه اسلام را در مهندسی جامعه، ایجاد و مدیریت انقلاب بررسی کنیم.
این اثر برخلاف بسیاری از آثار علمی که بر تحولات پیش از انقلاب اسلامی متمرکز است، به تحولات پس از انقلاب اسلامی نیز پرداخته است.

351 صفحه / وزیری


قیمت : 800,000 ریال 1,000,000 ریال