درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی

مهدی قربانی

وحدت گرایی و کثرت گرایی

با بررسی دیدگاه فیلسوفان سیاسی اسلامی درباره وحدت گرایی و کثرت گرایی می توان چارچوب اطمینان بخشی برای ساماندهی امور سیاسی پیش نهاد. سنت فیلسوفان سیاسی مشاء به وحدت گرایی گرایش دارد، در حالی که در فلسفة سیاسی متعالیه برای نخستین بار وحدت گرایی و کثرت گرایی اعتدالی در کانون توجه قرار گرفت و فیلسوفان سیاسی نوصدرایی گام هایی اساسی در جهت بسط آن برداشتند.

358 / رقعی


قیمت : 720,000 ریال 900,000 ریال