بررسی فقهی حقوقی ترک فعل در تحقق عنصر مادی جرم

عبدالوهاب کریمی

391 صفحه / وزیری

تحقق و عدم تحقق عنصر مادی جرم با ترک فعل، به خصوص با ترک فعل دارای نتیجه (فعل ناشی از ترک فعل)، از موضوعات چالش برانگیز و انگشت شماری حقوق جزا است که طی قرن­ های متمادی، در معرض نفی و اثبات فقیهان و حقوق دانان قرار گرفته است و آنان برای رفع اشکالات مطرح شده، پاسخ های متعددی بدست داده اند.
در این تحقیق، این موضوع از دیدگاه فقیهان شیعه و مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، حقوق تطبیقی، حقوق جزایی بین الملل، نظریه­ های مشورتی، قوانین و رویۀ قضایی جمهوری اسلامی ایران، بررسی شده است.
بر اساس یافته­ های این بررسی، اصول و مبانی فقهی و حقوقی، ترک فعل در مواردی قابلیت تحقق عنصر مادی جرم را دارد که افزون بر شرایط دیگر، تأثیر تارک فعل به عنوان سبب در تحقق نتیجۀ مجرمانه قوی­تر از مباشر باشد. از این­رو، ترک فعل نیز همانند فعل ایجابی در شرایط معینی، واجد عناصر اصلی و ضروری برای تحقق یک جرم است.


قیمت : 1,080,000 ریال 1,350,000 ریال