با نور مهدی هدایت شدم

طالب مشاری الشریف - مترجم: داود فاضل فلاورجانی

سیدیحیی طالب مشـاری الشریف، از شیعیان زیدی یمن، پس از جسـت وجوی فراوان در کـتب اهـل بـیت(ع)، اهل سنت و زیدیه، و با عنایت امام عصر به شیعیان دوازده امامی پیوسته است.
ایشان که مدت ها در منـطقة خویش، در مقام روحانی زیدی به تبـلیغ و تدریس می پرداخته، به خوبی با زوایای مذاهب اهل سنت و زیدی آشناست، و از این رو با آگاهی از کاستی های این دو مذهـب و با رجوع به سخنان پیامبر(ص) به نکته هایی بدیع در اثبات باورهای تشیع دوازده امامی دست یافته است.
نویسنده در این کتاب، در برخی احادیث پیامبر(ص) در موضوع مهـدی(عج) که میـان همة مسـلمانان پذیرفته شـده و از تحـریف محفـوظ مــانده، اندیشیده و بر این باور است که پژوهشگر باانصاف از راه تدبر در روایات مربوط به مهدی منتـظر خواهد توانسـت گـروه نجـات یافته را بازشناسد.

152 صفحه / رقعی


قیمت : 240,000 ریال 300,000 ریال